Candidates

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych (dalej „Polityka”)

Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje Dane osobowe w celu świadczenia naszych usług.

1. Wstęp

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką jest Medreg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Dubois 2A /80-419/ w Gdańsku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533060, posiadająca REGON: 367610040, NIP: 9571095866, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł wpłaconym w całości, dalej „Administrator”, „My”, „Nas” albo „Medreg”. Dane kontaktowe: e-mail: info@medconnect.pl

2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

a. Aplikacja - oznacza ogół danych osobowych i informacji, przesyłanych przez Kandydata za pośrednictwem Serwisu.

b. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

c. Pracodawcy/Partnerzy - oznaczają pracodawców, którzy umieszczają w Serwisie informacje o swojej działalności oraz ogłoszenia o pracę/praktyki.

d. Profil – oznacza funkcjonalność konta Użytkownika, pozwalająca mu na gromadzenie wybranych informacji, w tym np. w przypadku Kandydatów i Studentów informacji dotyczących przebiegu ich kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

e. Przetwarzanie Danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

f. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

g. Rozporządzenie lub RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

h. Serwis - oznacza serwis należący do Nas prowadzony pod adresem www.medconnect.pl.

i. Użytkownik, Użytkownicy, Klient, Klienci, Ty, Twój - oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Nas w Serwisie.

j. Użytkownik niezalogowany - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych w Serwisie, które nie wymagają założenia konta.

3. Zakres zbierania przez Nas Twoich Danych osobowych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Twoich Danych osobowych przetwarzanych przez Nas wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą.

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla różnego rodzaju Użytkowników a także Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie informacje możemy gromadzić i przetwarzać?

a. gromadzimy informacje podawane przez Ciebie podczas tworzenia lub aktualizowania konta w Serwisie. Informacje te mogą obejmować:

i. w przypadku Pracodawcy: imię i nazwisko pracownika, nazwa firmy, NIP, adres firmy, adres e-mail, telefon, nazwę i hasło używane do logowania, informacje dotyczące płatności lub informacje bankowe (w tym powiązane informacje dotyczące weryfikacji płatności);

ii. w przypadku Kandydata: imię i nazwisko, stopień zawodowy (lek., dr n. med. itd.),
e-mail, telefon, płeć, wiek, lata doświadczenia, miejsce zainteresowania pracą, tj. kraj, województwo, miejscowość, wykonywany zawód, specjalizacja, opcjonalnie: znajomość języków, doświadczenie zawodowe, edukacja, kursy, szkolenia, preferencje co do zatrudnienia, nazwę i hasło używane do logowania;

iii. w przypadku Studenta: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, kierunek studiów, nazwa uczelni, rok studiów, przewidywana data zakończenia, płeć, kraj, województwo, miejscowość, znajomość języków obcych, edukacja, kursy, szkolenia, preferencje dot. zatrudnienia, nazwę i hasło używane do logowania.

b. gromadzimy informacje o transakcjach dokonywanych przez Ciebie w ramach Serwisu. Jeżeli korzystasz z naszych płatnych usług gromadzimy informacje o Twoich płatnościach, do których należą m.in. numery kont i informacje przesyłane przy uwierzytelnianiu transakcji, informacje rozliczeniowe oraz dane karty płatniczej;

c. możemy gromadzić informacje przesyłane przez Ciebie do naszego zespołu pomocy, w tym treść wiadomości;

d. gromadzimy szczegółowe informacje dotyczące transakcji związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług, w tym informacje o rodzaju usług, które zamawiałeś, szczegóły dotyczące składanych przez Ciebie Aplikacji, ogłoszeń, informacje dotyczące daty i godziny wykonania usługi, naliczoną należność i użytą formę płatności;

e. gromadzimy informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług. Mogą one obejmować takie informacje, jak daty i godziny dostępu, funkcje Serwisu lub przeglądane strony, awarie Serwisu i inna aktywność systemu, typ przeglądarki oraz informacje o witrynach lub usługach osób trzecich, z których korzystałeś przed skorzystaniem z naszych usług. W niektórych przypadkach gromadzimy te informacje za pomocą plików „cookies”, znaczników pikselowych i podobnych technologii, przy użyciu których są generowane i przechowywane niepowtarzalne identyfikatory.

f. gromadzimy także informacje dotyczące udostępniania Profilu oraz przesyłania Aplikacji i statystyki dotyczące publikowanych ogłoszeń.

4. Cel przetwarzania Danych osobowych

Twoje Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

a. zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, oraz realizacji transakcji i rozwiązywania problemów technicznych. Wykorzystujemy gromadzone przez siebie informacje także do dostarczania, personalizowania, konserwacji i doskonalenia Naszych usług. Informacje te mogą zostać wykorzystane między innymi w następujących celach: tworzenia i aktualizowania Twojego konta, weryfikacji Twojej tożsamości, czy też umożliwienia Tobie korzystania z Naszych usług. Działania te obejmują zautomatyzowane przetwarzanie informacji dotyczących Twojej osoby w celu umożliwienia korzystania z Naszych usług;

b. umożliwienia świadczenia Tobie usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji płatniczych, wysyłania Aplikacji oraz umieszczania ogłoszeń płatnych;

c. dostarczania potwierdzenia i powiadomień dotyczących publikowanych Aplikacji/ umieszczanych ogłoszeń;

d. dostarczania Tobie treści oraz usług, w tym treści dopasowanych do Twoich zainteresowań́ - wykorzystujemy posiadane informacje do tego, aby dostarczyć Tobie informacje na temat Naszych usług, w tym do personalizacji funkcji i treści oraz do tego aby wyświetlać sugestie (np. na temat ogłoszeń, którymi mógłbyś być zainteresowany). Wykorzystujemy również informacje powiązane z Twoją lokalizacją: np. preferowane miejsca pracy zamieszczone w Twoim profilu, aby dostarczać, personalizować oraz ulepszać Nasze usługi, w tym reklamy kierowane dla Ciebie. Informacje powiązane z lokalizacją mogą opierać się na danych takich jak np. dokładne położenie urządzenia - jeżeli nam na to zezwolisz, adresy IP. Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Na podstawie stworzonego profilu zawodowego dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych usług oraz naszych Partnerów, które mogą Cię zainteresować.

e. remarketingu - w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż strona Serwisu.

f. prowadzenia pomiaru i ulepszanie treści oraz świadczonych usług- wykorzystujemy posiadane informacje do tego, aby rozwijać, testować i ulepszać Nasze usługi, w tym aby prowadzić badania i sondaże oraz testować nowe produkty i funkcje, a także rozwiązywać związane z nimi problemy. Wykorzystujemy informacje, w tym informacje o Twoich działaniach poza naszymi usługami, np. o witrynach, które odwiedzasz oraz ilości spędzanego na każdej z nich czasu, reklamach, które oglądasz, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego, do tego, aby pomagać reklamodawcom i naszym Partnerom w mierzeniu skuteczności i dystrybucji reklam i usług;

g. komunikowania się z Tobą - wykorzystujemy posiadane informacje do tego, aby przesyłać Ci wiadomości marketingowe, komunikaty na temat Naszych usług oraz informować Cię o naszych zasadach i regulaminach. Wykorzystujemy je również do tego, aby odpowiadać na Twoje prośby o kontakt i zapytania oraz do obsługi zgłoszeń, które do Nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail). Możemy wykorzystywać gromadzone przez Nas informacje w celu przekazywania Tobie informacji o produktach, usługach, promocjach, badaniach, ankietach, aktualnościach, aktualizacjach i wydarzeniach;

h. wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi o Naszej działalności, o ile uprzednio wyraziłeś zgodę̨ na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Nas;

i. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Serwisie - wykorzystujemy posiadane informacje do weryfikowania kont, wykrywania spamu, eliminacji niewłaściwych zachowań oraz innych działań niezgodnych z Naszym Regulaminem, zagrażających bezpiecznemu działaniu Naszego Serwisu;

j. prowadzenia badań i rozwoju - możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje w celu przeprowadzania testów, badań i analiz oraz opracowywania nowych usług. Pozwala to Nam zwiększać bezpieczeństwo Naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty;

k. windykacji należności - możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług. Przetwarzamy także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody;

l. prowadzenia postępowań sądowych;

m. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

n. świadczenia usług niewymagających założenia konta - przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia konta, takich jak np. przeglądanie strony W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podanie przez Ciebie Danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z Naszych usług, w tym do założenia konta w Serwisie, złożenia Aplikacji oraz do skorzystania z ofert naszych Partnerów. Podanie danych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Nasz Serwis automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i korzystania z funkcjonalności konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Gromadzimy, wykorzystujemy oraz udostępniamy dane, które Nam powierzasz, w następujący sposób:

a. w zakresie wymaganym do dostarczenia usług i funkcji żądanych przez Ciebie i realizacji postanowień Regulaminu Serwisu - musimy gromadzić określone informacje i korzystać z nich w celu świadczenia usług na Twoją rzecz np. informacje dotyczące Twojego profilu niezbędne są do założenia i obsługi Twojego konta, w tym do weryfikacji Twojej tożsamości, zapewnienia komunikacji z Partnerami, złożenia Aplikacji, odpowiedzi na ogłoszenie, a także do umożliwienia realizowania płatności;

b. w stopniu niewykraczającym poza udzieloną przez Ciebie zgodę, którą w każdej chwili możesz cofnąć w naszych ustawieniach;

c. do zabezpieczenia Twoich interesów;

d. w zakresie wymaganym na mocy interesu publicznego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych przez Nas może być konieczność zrealizowania umów zawartych z Tobą, na podstawie których uzyskujesz dostęp do Serwisu, a także korzystasz z innych Naszych usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach świadczenia usług jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu Tobie korzystania z usług świadczonych przez Nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podstawą prawną kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki. Na potrzeby współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na Twoim urządzeniu, zapisuje również pliki „cookies” pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem Twoich Danych osobowych.

Monitorujemy jakość świadczonych przez Nas usług, ponieważ zależy Nam na spełnieniu Twoich oczekiwań. W tym celu prowadzone są więc statystyki korzystania przez Ciebie z poszczególnych funkcji i podstron Serwisu przy wykorzystaniu:

a. wewnętrznych narzędzi analitycznych,

b. narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

Podstawą prawną prowadzenia statystyk jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Podstawą prawną prowadzenia windykacji i prowadzenia postępowań sądowych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Podstawą prawną rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia komunikacji z Tobą jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Nam poprawy funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami.

5. Polityka „cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych Użytkownika lub przekazywanych przez Użytkownika automatycznie oraz wykorzystywanie „cookies” w celach marketingowych

Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym Twoim urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików „cookies”), w celu zapewnienia Tobie maksymalnego komfortu podczas korzystania z Serwisu, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do Twoich zainteresowań prezentowanych treści reklamowych, w tym treści naszych Partnerów i reklamodawców.

Podczas Twojej wizyty w Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące Twojej wizyty w postaci: nazwy domeny strony internetowej, z której zostałeś odesłany do Nas, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo możemy przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Serwisu.

Korzystamy z plików „cookies” i innych podobnych technologii w celach:

a. świadczenia usług;

b. uwierzytelniania Użytkowników;

c. zapamiętywania preferencji i ustawień Użytkownika;

d. prowadzenia kampanii reklamowych i pomiaru ich skuteczności

e. dostosowywania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki „cookies” pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

f. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć nam w jaki sposób korzystasz z Serwisu; prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania czy Twoje miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Tobie tej samej reklamy.

g. tworzenia reklamy kontekstowej – przetwarzamy Twoje Dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji), w tym formie funkcjonalności typu „Push”.

W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Charakter i forma komunikatów reklamowych zależy więc od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub Naszych usług podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Nas (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

Możemy również zezwalać innym podmiotom na świadczenie na Naszą rzecz usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki „cookie”, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji Twojego urządzenia, gdy odwiedzasz naszą witrynę lub korzystasz z Naszych usług, a także gdy odwiedzasz inne witryny internetowe i korzystasz z innych usług internetowych.

Pliki „cookies” wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Tobie wyłącznie tych reklam, które odpowiadają Twoim indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ramach działalności marketingowej korzystamy z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie/Aplikacji pliki „cookies”:

a. Google (narzędzia: AdWords, Analytics),

b. Facebook,

Więcej informacji na temat plików „cookies” wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

W Serwisie używane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Pliki „cookies” wykorzystywane w Serwisie nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Ciebie, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W każdym momencie możesz jednak wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Ciebie usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w Twoim urządzeniu końcowym. Brak dokonania przez Ciebie zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisu oznacza Twoją zgodę na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

6. Portale społecznościowe

Przetwarzamy także Dane osobowe Użytkowników odwiedzających Nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o Naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

7. Newsletter

Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez Ciebie adres e-mail. Wymagane jest tutaj Twoje potwierdzenie polegające na wyrażeniu przez Ciebie, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

W celu realizacji umowy o świadczenie usługi wysyłania newslettera, Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracujemy.

W przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera polegający na promowaniu naszej marki.

Jeżeli chciałbyś zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). W każdym newsletterze dostępny jest dodatkowo link do rezygnacji z newslettera.

8. Możliwi odbiorcy Twoich Danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na Nasze zlecenie m.in.:

a. dostawcom usług IT,

b. agencjom marketingowym, partnerom marketingowym i dostawcom platform marketingowych,

c. podmiotom przetwarzającym i koordynującym realizację płatności;

d. dostawcom usług w chmurze,

e. dostawcom usług z zakresu analizy danych,

f. konsultantom, prawnikom, księgowym i innym dostawcom usług profesjonalnych,

g. podmiotom powiązanym z Nami osobowo i kapitałowo, które pomagają nam świadczyć nasze usługi lub realizują zadania z zakresu przetwarzania danych w naszym imieniu,

h. pracodawcom korzystającym z naszego Serwisu,

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Nami umowy z i wyłącznie zgodnie z Naszymi poleceniami.

W przypadku, gdy aplikujesz na oferty pracy publikowane w Serwisie, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie Partnera, który zamieścił daną ofertę pracy. Pośredniczymy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a Partnerem i nie jesteśmy administratorem tych danych.

Udostępniamy także Twoje dane uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Współpracujemy także z partnerami zewnętrznymi pomagającymi nam doskonalić nasze usługi i produkty, bądź korzystającymi z narzędzi biznesowych, takimi jak Facebook, Google, (analityka), (mailingi).

9. Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego )

W ramach korzystania przez Nas z narzędzi wspierających Naszą bieżącą działalność udostępnianych np. wskazanym w pkt. 5 podmiotom, takim jak Google, Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Nami.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Ciebie Danych osobowych zostały zapewnione poprzez Nas poprzez zastosowanie klauzul ochrony danych, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji pod adresem: https://www.privacyshield.gov/ ).

10. Okres przechowywania danych osobowych

Gwarantujemy, że Twoje Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane przechowujemy dopóki są nam potrzebne do świadczenia usług i dostarczania Tobie konta w Serwisie albo do usunięcia przez Ciebie konta - w zależności od tego, co wystąpiło wcześniej. Okres przechowywania Danych osobowych ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od charakteru danych, powodu ich gromadzenia i przetwarzania. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Twoje Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Nas roszczeń w stosunku do Ciebie. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

11. Wgląd i poprawianie przechowywanych Danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

a. prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Nas Twoich Danych osobowych (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora);

c. prawo do przenoszenia Danych osobowych;

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę; Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@medconnect.pl

Jeżeli występujesz do nas z żądaniem wykonania wyżej wymienionych uprawień, spełniamy żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, uprzednio informując Cię o zamierzonym przedłużeniu terminu realizacji zgłoszenia.

Z uwagi na względy techniczne, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w Naszym Serwisie.

12. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Pragniemy Cię poinformować o tym, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:

a. ingerencji w Twoje dane przez osoby niepowołane, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane,

b. otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,

c. wyłudzenia Twoich danych (phishing),

d. ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem, a Naszym systemem,

e. zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),

f. podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka należy:

a. używać zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,

b. sprawdzać certyfikat przed zalogowaniem do Serwisu.

13. Komunikacja

Możemy się z Tobą komunikować za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS lub telefonicznie.

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Nas lub podmioty, które z nami współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi wysyłania newslettera oraz powiadomień w Serwisie.

W każdej chwili masz możliwość bezpośredniego kontaktu z Nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na Nasz adres wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Przechowujemy korespondencję z Tobą w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Tobą w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Gdy kontaktujesz się z Nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji na Naszą działalność) możemy ponownie zwrócić się do Ciebie o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Ciebie i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Ciebie interesują.

14. Bezpieczeństwo

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:

a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

b. certyfikat SSL na stronach Serwisu, na którym podawane są Twoje dane,

c. dostęp do konta w Serwisie po podaniu loginu i hasła,

d. tworzenie regularnych kopii zapasowych.

Dodatkowo zabezpieczenia są regularnie przez Nas testowane, mierzone i oceniana jest ich skuteczność.

15. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w przyszłości Polityki. Może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływającej na Nasze albo/i Twoje prawa i obowiązki;

b. rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanego postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Każdorazowo umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebie zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Ciebie zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia: 04 lipca 2018 roku.

System może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Namawiamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych Naszych działań.